רפורמה במס הכנסה - תיקון 147 לפקודה

סוטובסקי
בחודש יולי 2005 אישרה הכנסת את תיקון מס 147 לפקודה. ניתן לסווג את עיקרי הרפורמה לארבע קבוצות עיקריות:
- הפחתת שיעורי מס
- האחדת שיעורי מס המוטלים על תשואה על ההון
- עידוד השקעות
- הרחבת בסיס המס

הרפורמה במס הכנסה – תיקון 147 לפקודה

בחודש יולי 2005 אישרה הכנסת את תיקון מס' 147 לפקודה. ניתן לסווג את עיקרי הרפורמה לארבע קבוצות עיקריות:
- הפחתת שיעורי מס
- האחדת שיעורי מס המוטלים על תשואה על ההון
- עידוד השקעות
- הרחבת בסיס המס

הפחתת שיעורי מס
הפחתה הדרגתית של שיעורי מס על הכנסת יחידים עד לשיעור מירבי של 44% בשנת 2010.
הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות עד לשיעור של 25% בשנת 2010.


שנה 2005 2006 2007 2008 2009 2010

יחיד 49% 49% 48% 47% 46% 44%

חברה 34% 31% 29% 27% 26% 25%

"עד הכיס" 50.5% 48.3% 46.8% 45.3% 44.5% 43.8%"עד הכיס" – שיעור מס כולל לאחר חלוקת דיבידנד בחברה


האחדת שיעורי מס המוטלים על תשואה על ההון

האחדת שיעורי מס על רווח הון ריאליים מכל מקור לשיעור 20% , למעט בעלי מניות מהותיים – 25%. "בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק , במישרין או בעקיפין , לבדו או יחד עם אחר , ב – 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם במועד המכירה או ב – 12 החודשים שקדמו לו.
- הפחתת שיעור מס השבח ליחידים ( וכן שיעור מס רווח הון בגין מכירת מקרקעין בחו"ל) מ – 25% ל – 20% תידחה בשנה אחת ותחול החל משנת 2007.
- החל בשנת 2005 , ביטול הדרגתי של שיעורי מס מופחתים בגין נכסים הסטוריים.
- שימור שיטת החישוב הלינארי שתחול על נכסים שנרכשו טרם 1.1.2003 ( לגבי זכויות במקרקעין בישראל – טרם 7.11.2001 ) , למעט מוניטין שלא שולם עבור רכישתו.

מיסוי שוק ההון

שיעור מס אחיד של 20% מפעילות בשוק ההון – רווח הון, ריבית ודיבידנד ( 15% - אפיק לא צמוד ).
- בעל מניות מהותי – שיעור מס 25%
- ביטול ס' 6 לחוק התיאומים
- ביטול הבחנה בין ני"ע סחירים לני"ע שאינם סחירים
- קיזוז הפסדים – צמצום סלים
- הקפאת ס' 101 לפקודה
- מכירה רעיונית בתום 2005


אופציות לעובדים

במסלול רווח הון ימשיך לחול מס בשיעור של 25%, חרף הפחתת שיעור המס על רווחים מני"ע ל – 20%.
- תקופת ההחזקה המינימלית שונתה :
מסלול הכנסת עבודה – 12 חודשים ממועד ההקצאה.
מסלול רווח הון – 24 חודשים ממועד ההקצאה.


עידוד השקעות

רכישת מכונות וציוד בתעשייה , חקלאות ותיירות בתקופה שבין 1.7.05 – 30.6.06 , תזכה את הנישום באפשרות בחירה בפחת מואץ ( השלמה ל – 100% פחת בשנה שלאחר שנת הרכישה ).

פטור השתתפות לחברות החזקה

תמריץ להקמת מרכזי ניהול של קבוצות רב לאומיות בישראל
- ככלל , חברת החזקה ישראלית תהא פטורה ממס בישראל על רווחי הון ממכירת מניות חברה מוחזקת ודיבידנד ממנה. כן פטורים ממס רווחים מהשקעות נזילות בישראל.
- במישור בעלי המניות – תושב חוץ לו חולק דיבידנד יחוייב במס בשיעור של 5%.
- בעלי מניות תושבי ישראל יחוייבו במס בגין דיבידנד רעיוני.


הרחבת בסיס המס – הרחבת חובת הדיווח

חובת דיווח אודות תכנוני מס במסגרת דוח המס השנתי.
- הרחבת חובת הדיווח בגין עסקאות הוניות.
- הסדרת מוסד "האישור המקדמי" ( פרה רולינג).

מיסוי נאמנויות

תושבות היוצרים ו/או הנהנים עשויה לגרור חבות מס בישראל.
- חבות המס חלה על הנאמן.
- שיעור המס – שיעור המס השולי החל על יחידים.
- תחולה על הכנסות הנאמן מיום 1.1.06 ואילך , לרבות לגבי נאמנויות שהוקמו טרם מועד זה.


דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
10 + 14 =