אושררו אמנות המס עם לוקסמבורג ולטביה

פאהן קנה ושות
לאחרונה הוצא צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (לוקסמבורג), התשס"ו - 2006, אשר נותן תוקף לאמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על ההכנסה ועל הון. האמנה מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה - OECD.

יהונתן יופה, עו"ד - מחלקת המיסים, פאהן קנה ושות'

אמנת המס עם לוקסמבורג

לאחרונה הוצא צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (לוקסמבורג), התשס"ו – 2006, אשר נותן תוקף לאמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על ההכנסה ועל הון. האמנה מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה – OECD.

ניכוי מריבית

שיעור ניכוי המס במדינת המקור לגבי ריבית על הלוואה מוגבל ל - 5% על הלוואה שניתנה על ידי בנק, ול - 10% במקרים אחרים.

ניכוי מדיבידנד

שיעור ניכוי המס במדינת המקור בגין דיבידנד מוגבל ל – 5% אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה בשיעור של – 10% ומעלה בחברה משלמת הדיבידנדים. במידה ובעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה ב- 10% ומעלה בחברה המשלמת את הדיבידנדים, והדיבידנדים מחולקים מרווחים החייבים במס בישראל בשיעור הנמוך מהשיעור הרגיל של מס החברות בישראל, שיעור ניכוי המס במקור יהא 10%. בכל המקרים האחרים שיעור ניכוי המס במקור יהא 15%.

ניכוי מתמלוגים

שיעור ניכוי המס במדינת המקור בגין תמלוגים מוגבל ל- 5%.

ניכוי מרווחי הון

רווח הון בגין העברת מניות יחוייב במס רק במדינה תושבותו של מעביר המניות (אלא אם מדובר במניות חברה שעיקר רכושה הוא מקרקעין, שאז ניתן לחייבם במס במדינה בה נמצאים המקרקעין).

הוראות תחילה

האמנה תקפה החל משנת המס 2004. יש לשים לב כי החלת הוראות האמנה באופן רטרואקטיבי החל משנת המס 2004 עלולה להשפיע על משקיעים אשר מחזיקים במישרין או בעקיפין בחברות לוקסמבורגיות, בדגש על משקיעים אשר שילבו במבנה ההחזקות שלהם חברה לוקסמבורגית שמהווה "שומר מסך" להקטנת חבויות המס במקרי חנ"ז ("חברה נשלטת זרה") (“CFC”(.

עמדת רשות המסים בעניין זה אינה ברורה לאשורה ומוצע למשקיעים לפנות לקבלת ייעוץ ספציפי לגבי ההשלכות שעלולות לחול לגביהם נוכח ההחלה הרטרואקטיבית של האמנה, וכן לגבי שינויים אותם נדרש לבצע במבנה ההחזקות מכאן ואילך, בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל משקיע ומשקיע.

אמנת המס עם לטביה

לאחרונה הוצא צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (לטביה), התשס"ו – 2006, אשר נותן תוקף לאמנה בין ממשלת הרפובליקה של לטביה לבין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון. האמנה מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה – OECD.

ניכוי מריבית

שיעור ניכוי המס במדינת המקור מוגבל ל- 5% מתשלומי ריבית לבנקים ו – 10% מתשלומי ריבית אחרים.

ניכוי מדיבידנד

שיעור ניכוי המס בגין דיבידנד במדינת המקור מוגבל ל- 5% אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין ב- 10% ומעלה מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים. אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה ב- 10% ומעלה מהון המניות של חברה המשלמת את הדיבידנדים, והדיבידנדים מחולקים מרווחים אשר לאור החוק לעידוד השקעות הון הנם פטורים ממס או כפופים למס בשיעור נמוך יותר מהשיעור הרגיל של מס החברות בישראל, יחול שיעור מס של – 10%. בכל המקרים האחרים שיעור ניכוי המס במקור יהא 15%.

ניכוי מתמלוגים

שיעור ניכוי המס במדינת המקור בגין תמלוגים מוגבל ל- 5%.

ניכוי מרווחי הון

רווח הון בגין העברת מניות יחוייב במס רק במדינה תושבותו של מעביר המניות (אלא אם מדובר במניות חברה שרוב שוויה נובע ממקרקעין).

הוראות תחילה

האמנה תקפה החל משנת המס 2007.


דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
10 + 10 =