אופן הדיווח והעברת הניכוי בגין תשלומי דיבידנד על פי תקנות מס הכנסה החל מיום 1 באוגוסט 2006

פאהן קנה ושות
לאור התקנתן של תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות") פרסמה רשות המסים נוהל בנוגע לאופן הדיווח והעברת הניכוי בגין תשלומי דיבידנד.

רותי מירילאשוילי - מחלקת המיסים, פאהן קנה ושות'

הדיווח והתשלום עד ליום 31 ביולי 2006

לאור התקנתן של תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו – 2005 (להלן: "התקנות") פרסמה רשות המסים נוהל בנוגע לאופן הדיווח והעברת הניכוי בגין תשלומי דיבידנד. הנוהל מצורף כנספח לעלון זה.

עד ליום 31 ביולי 2006 ניכוי מס במקור מדיבידנד דווח על גבי טופס לתשלום מקדמה בתיק החברה ולא בתיק הניכויים.

בהתאם לנוהל שפירסמה רשות המסים, דיווח באופן האמור יבוצע במתכונת שפורטה לעיל עד ליום 31 ביולי 2006. דיווח ותשלום מיום 1 באוגוסט 2006 יתבצע במתכונת המפורטת להלן.

נציין, כי דיווחים מתקנים לגבי ניכוי מס במקור מדיבידנד המתייחס לדיבידנד ששולם עד ליום 31 ביולי 2006 יבוצעו אף הם בהתאם למתכונת הקודמת.

הדיווח והתשלום מיום 1 באוגוסט 2006

החל מיום 1 באוגוסט 2006 דיווח בגין ניכוי המס במקור מדיבידנד יעשה כדלקמן:

א. חייב, המוגדר בתקנות כ"אדם המשלם דיבידנד או ריבית, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, לרבות מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף שבאמצעותו משתלמים הדיבידנד או הריבית, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, למעט קרן נאמנות, ולמעט יחיד שהעסיק פחות מ-10 עובדים בשנת המס הקודמת ושלא היה חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה בשנת המס הקודמת", שאינו מוסד כספי, ישלם לפקיד השומה עד ה- 15 בכל חודש את סכום המס שניכה מדיבידנד ששולם בחודש הקודם, על גבי טופס 102 מיוחד לעניין זה ואשר ניתן לקבלו במשרד השומה בו מנוהל תיק הניכויים של החברה. יובהר כי "חייב" לצורך העניין הנו אדם המשלם דיבידנד, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, למעט קרן נאמנות ולמעט יחיד שהעסיק פחות מ- 10 עובדים בשנת המס הקודמת ושלא היה חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה בשנת המס הקודמת.

ב. הדיווח השנתי יבוצע באמצעות טופס 856 גם לגבי תשלומים שדווחו במתכונת קודמת.

ג. יובהר, כי כפועל יוצא מהנוהל דנן, חברות מסוימות, שאינן פעילות, כדוגמת חברת אחזקות, אשר בעבר לא נדרשו לפתוח תיק ניכויים, תצטרכנה עתה לפתוח תיק ניכויים על מנת שתוכלנה לדווח על ניכוי מס במקור מדיבידנד.דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
8 + 10 =