החלת סעיף 8(ב) לפקודת מס הכנסה במכירת זכות יוצרים, פטנט או מדגם

פאהן קנה ושות
בסעיף 8(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:"פקודת מס הכנסה") נקבע כי הכנסה ממכירת פטנט או מדגם על ידי ממציא או הכנסה ממכירת זכות יוצרים על ידי היוצרים תחולק ותיפרס על פני תקופות כפי שיתיר מנהל מס הכנסה ובלבד שמדובר בהכנסה של מי שאלו הם תחומי עיסוקו.

רותי מירילאשוילי - מחלקת המיסים, פאהן קנה ושות'

בסעיף 8(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:"פקודת מס הכנסה") נקבע כי הכנסה ממכירת פטנט או מדגם על ידי ממציא או הכנסה ממכירת זכות יוצרים על ידי היוצרים תחולק ותיפרס על פני תקופות כפי שיתיר מנהל מס הכנסה ובלבד שמדובר בהכנסה של מי שאלו הם תחומי עיסוקו.

לאחרונה, פרסמה רשות המסים הנחיה בה נקבע כי במקרים בהם מתקיימים תנאי הסעיף האמור, תתאפשר על פי בקשת הנישום, פריסת ההכנסה הנובעת מן המכירה האמורה על פני שנות היווצרותה של הזכות. יודגש, כי ההנחיה חלה אך ורק על מי שההכנסה הנ"ל הנה בתחום עיסוקו. ההנחיה מצורפת כנספח לעלון זה.

נבהיר, כי ההכנסות אותן ניתן לפרוס בהתאם להוראת סעיף 8(ב) לפקודת מס הכנסה הינן ההכנסות שהתקבלו בשנה בה התקבלה תמורת המכירה לראשונה וההכנסות שהתקבלו בגין אותה המכירה בשנתיים שלאחר מכן. כלומר, ניתן לפרוס את ההכנסות המתקבלות בגין המכירה על פני שלוש השנים הראשונות משנת המכירה בלבד.

יצוין כי בכל אחת מהשנים בהן ניתן לפרוס את התמורה הפריסה תהיה לאחור ובחלקים שנתיים שווים, עד 4 שנים המסתיימות בשנת קבלת התמורה, אך לא לפני שנת תחילת ההיווצרות. לצורך העניין, שנת תחילת ההיווצרות מוגדרת כשנת המס שקדמה בשנתיים לשנת המכירה מקום שמדובר בזכות אשר היתה קיימת בשנת המכירה או, שנת המכירה לעניין זכות אשר לא הייתה קיימת בשנת המכירה.

באשר לתמורות שתתקבלנה לאחר תום שלוש שנים משהשנה בה התקבלה התמורה הראשונה, הן תדווחנה במלואן בשנה בה יתקבלו.

לעניין זה יובהר כי הוצאותיו הישירות של היוצר או הממציא ליצירת היצירה או ההמצאה לא יותרו בניכוי לפני השנה הראשונה בה התקבלה? תמורת המכירה.

?

הוצאות שהוצאו עד השנה הראשונה בה התקבלה תמורת המכירה יפרסו באותו האופן בו? תיפרס התמורה הראשונה.

הוצאות שהוצאו לאחר השנה הראשונה בה התקבלה תמורת המכירה יותרו בניכוי בשנת הוצאתן.

נדגיש, כי על מנת ליהנות מהוראות הסעיף האמור, ועל מנת לאפשר את פריסת ההכנסות כפי שפורט לעיל, צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:

א. הזכות הנמכרת היא פטנט, מדגם או זכות יוצרים (להלן: "הזכות");

ב. ההכנסה הנה של מי שאלו הם תחומי עיסוקו;

ג. המכירה מבוצעת על ידי הממציא / היוצר בלבד;

ד. נערכה מכירה מוחלטת של הזכות, קרי, לא מדובר במתן זכות שימוש, תמלוגים וכיו"ב.

נציין, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט המחוזי בעניין עמ"ה 744/66 ארו ישראל פורנירים מכירה מוחלטת של הזכות מתקיימת, בין היתר, אם הבעלים מוכר ומוותר באופן מוחלט על החלק המהותי שבזכות שלו.דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
10 + 13 =