אישורים מקדמיים (quot;Pre-Rulingquot;)

פאהן קנה ושות
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 147), התשס"ה – 2005 (להלן: "תיקון 147") הוסף פרק שני-ב לחלק ט לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:"הפקודה").
במסגרת ההוראות שנקבעו בפרק האמור הוגדרה החלטת מיסוי כהחלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו.

במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה – 2005 (להלן: "תיקון 147") הוסף פרק שני-ב לחלק ט לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן:"הפקודה").

במסגרת ההוראות שנקבעו בפרק האמור הוגדרה החלטת מיסוי כהחלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו.

בהתאם להסדר המס בעניין החלטות מיסוי, מנהל רשות המסים רשאי לתת החלטת מיסוי בעניינו של מי שביקש מהמנהל לתת החלטת מיסוי לפי הוראות פרק שני-ב לחלק ט בפקודת מס הכנסה.

כמו כן, בהוראות האמורות נקבע כי מנהל רשות המסים רשאי לתת "החלטת מיסוי בהסכם" קרי, החלטת מיסוי שניתנה בדרך של הסכם עם המבקש ("Pre-Ruling").

יצוין כי בהוראות הפקודה בעניין דנן נקבע, כי על החלטת מיסוי בהסכם לא יהא ערעור. באשר להחלטת מיסוי שלא בהסכם נקבע, כי תינתן זכות ערעור כחלק מערר או ערעור על שומה.

על פי הוראת סעיף 158ד לפקודה, בקשה למתן החלטת מיסוי תוגש לפני מועד ביצוע הפעולה או לאחריה ובלבד שתוגש לפני מועד הגשת הדוח השנתי שבו תיכלל הפעולה, ההכנסה, הרווח או ההפסד נשוא הבקשה.

בקשה למתן החלטת מיסוי בעניין מס לפי חוק מס ערך מוסף או לפי חוק מיסוי מקרקעין תוגש לפני מועד ביצוע הפעולה נושא הבקשה.

בקשה למתן החלטת מיסוי תכלול את כל העובדות והפרטים המהותיים הנוגעים לה, יצורפו אליה כל המסמכים, האישורים, חוות הדעת, ההצהרות, ההערכות, החוזים וכל פרט מהותי אחר כפי שקבע המנהל. כמו כן, יש לצרף לבקשה אישור על תשלום אגרה שנקבעה על ידי שר האוצר לעניין בקשה למתן החלטת מיסוי (טרם נקבעה אגרה כאמור). 

לעניין זה נוסיף כי בהוראת סעיף 158ו(א) לפקודה נקבע, כי משנתן המנהל החלטת מיסוי, לא יהא רשאי לחזור בו מההחלטה, אלא אם כן, מצא כי לא נמסר לו פרט מהפרטים או מסמך מהמסמכים הדרושים להחלטה, אם שונו הנסיבות הנוגעות להחלטה, או נמסר לו פרט כוזב, שגוי או מטעה.

יודגש, כי בהוראות הפקודה בעניין רשימה זו נקבע, כי מי שביקש מהמנהל לתת החלטת מיסוי לא יהא רשאי לחזור בו מבקשתו לפני מתן ההחלטה אלא באישור המנהל.

לעניין החלטת מיסוי בהסכם נקבע, כי משנתן המנהל את החלטתו בעניין הבקשה, ימלא המבקש את התנאים וההוראות שנקבעו בה, אלא אם כן, לא נעשתה הפעולה נושא הבקשה, או לא התקבלה ההכנסה או לא הוצאה ההוצאה שבשלהן הוגשה הבקשה.

 לבסוף נציין כי המנהל רשאי לפרסם תמצית של החלטות המיסוי שנתן בדרך ובנוסח שקבע גם אם המבקש לא הסכים לכך. מכל מקום, תמצית החלטה שתפורסם לא תכלול את שמו של המבקש ואת מספר זהותו. נוסיף, כי רשות המסים החלה לפרסם תמציות של החלטות מיסוי שניתנו על ידי המוסד להחלטות מיסוי באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים. את החלטות המיסוי הנ"ל ניתן לראות בכתובת: http://www.mof.gov.il/taxes/hahlatot_misui2006.pdfדירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
4 + 9 =