הסמכת שר האוצר לקבוע פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח

רשות המסים בישראל פרסמה נייר עמדה המתייחס לפעולות שהינן בבחינת תכנוני מס החייבים בדיווח
הסמכת שר האוצר לקבוע פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח
הירשנזון - שר האוצר 2007
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 147), התשס"ה – 2005 (להלן: "תיקון 147"), שתחולתו מיום 1 בינואר 2006, הוסף סעיף 131(ז) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א –1961 (להלן:"הפקודה"), המסמיך את שר האוצר לקבוע פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח, אופן הדיווח והיקפו. סמכותו של שר האוצר כאמור מתייחסת לפעולה, לרבות עסקה ומכירה ולרבות עסקה ומכירה שחלות עליהן הוראות חוק מיסוי מקרקעין.


נציין, כי נכון לכתיבת שורות אלו, טרם הותקנו תקנות כאמור. יחד עם זאת, רשות המסים בישראל פרסמה נייר עמדה המתייחס לפעולות שהינן בבחינת תכנוני מס החייבים  בדיווח (להלן: "נייר העמדה"). נייר העמדה האמור (המצורף כנספח ג'   לעלון זה) כולל התייחסויות לפעולות הנמנות על מגוון ענפי המשק ומהוות חלק אינטגרלי בעולם העסקים ובכללם (בין היתר):1.       העברת דמי ניהול בין צדדים קשורים מצד שיש לו הכנסה חייבת לצורכי מס לפני ניכוי דמי ניהול, לצד שיש לו הפסדים לצורכי מס הכנסה;2.       קיזוז הפסד על ידי המוכר שנוצר במכירת נכס לצד קשור;3.       מחילת חוב בין צדדים קשורים מעל סכום מסוים, שאינה במישור האישי;4.       פעילות באמצעות חברות במדינות המהוות במהותן "מקלטי מס";5.     מכירת מוצר מוגמר כגון משרד, דירת מגורים וכו', על דרך של מכירת קרקע מחד ובהתקשרות בעסקה למתן שירותי בנייה מאידך ("עסקאות קומבינציה").ברצוננו להבהיר כי לאור העובדה כי טרם הותקנו תקנות על ידי שר האוצר לעניין דנן, הרי שטרם התגבשה המטריה המחייבת לעניין חובת הגשת דוח ע"י יחיד או חבר בני אדם באשר לתכנוני מס החייבים בדיווח. נציין כי במסגרת תיקון 147 הוספה גם הוראת סעיף 145א2 לפיה, מקום שדיווח יחיד או חבר בני אדם על פעולה לעניין סעיף 131(ז), רשאי פקיד השומה לקבוע על פי מיטב שפיטתו, בשומה חלקית, את סכום הכנסתו של אותו נישום בגין אותה פעולה החייבת בדיווח תוך התעלמות מתכנון המס החייב בדיווח. יובהר כי בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה דין שומה כאמור הינו כדין שומה לכל דבר ועניין (השגה, צו ופתיחת שומה).


בהתאם לפרסומים השונים, צפוי כי תחולת התקנות וחובת הדיווח כאמור תהא על עסקאות שיבוצעו החל מיום 1 בינואר 2007.דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
9 + 6 =