חישוב נפרד ומאוחד לבני זוג שעבדו יחד בשנת 2000

פאהן קנה ושות" (מחלקת המיסים)
חישוב נפרד ומאוחד לבני זוג שעבדו יחד בשנת 2000
ירח דבש כל החיים?
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה), התשסא-2000, הוסף סעיף 66(ה) לפקודה, המתיר חישוב מס נפרד לבני זוג אשר עובדים יחד, על אף קיום תלות במקור הכנסתם

בגץ 7159/02 אברהם מרדכי ואח" נ" פקיד שומה גוש דןבמסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה), התשסא-2000, הוסף סעיף 66(ה) לפקודה, המתיר חישוב מס נפרד לבני זוג אשר עובדים יחד, על אף קיום תלות במקור הכנסתם, באם מתקיימים כל אלה:

1. כל אחד מבני הזוג עבד במקום העיסוק הקבוע, כהגדרתו בסעיף האמור, 36 שעות בשבוע לפחות במשך תקופה של עשרה חודשים או יותר בשנת המס.

2. לבני הזוג אין הכנסה אחרת ממשכורת או מעסק או ממשלח יד, למעט הכנסה כאמור שקבע שר האוצר (טרם נקבע).

3. הודעה על החלת הסעיף נמסרה לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה שבעדה נתבע חישוב המס הנפרד.

תחילתו של סעיף 66(ה) לפקודה נקבעה ליום 1.1.2002 (להלן – מועד התחילה) וכן נקבע כי הוא יהא תקף למשך שלוש שנות מס החל ממועד התחילה.

במסגרת סעיף 11 לחוק תכנית החירום הכלכלית מיום 16.6.2002, נדחה מועד תחילתו של סעיף 66(ה) לפקודה ליום 1.1.2004, דבר אשר ביטל, לכאורה, באופן רטרואקטיבי את חישוב המס הנפרד בנסיבות המתוארות בסעיף האמור כבר מיום 1.1.2002.

לאור ביטולן הרטרואקטיבי של הוראות הסעיף החל מ- 1 בינואר 2002, הוגשה בעניין זה עתירה לבגץ (בגץ 7159/02 אברהם מרדכי ואח") על ידי בני זוג, בטענה שמדובר בפגיעה בקניינם על פי חוק היסוד כבוד האדם וחירותו.

החלטת בגץ מיום 23 בנובמבר 2005 קבעה כי מאחר שלא נקבע מהי תחולתו של התיקון שנכלל בסעיף 11 לחוק תכנית החירום הכלכלית, הרי שעל פי כללי הפרשנות הנהוגים במשפט הישראלי, חזקה היא כי הוא יחול באופן פרוספקטיבי, ולא באופן רטרואקטיבי.

על כן על הכנסות של בני זוג העובדים יחד, העונים על דרישות הסעיף לצורך הכרה בחישוב נפרד ואשר הודיעו במועד לפקיד השומה כי הם מבקשים להחיל עליהם את סעיף 66(ה) לפקודה החל משנת 2002, יחול סעיף 66(ה) מיום 1.1.2002 ועד ליום 1.7.2002 כפי שהיה בתוקף בטרם דחייתו, וללא כל תקרה.

לאור קביעה זו, אנו ממליצים למי שעמדו בתנאי הסעיף (לרבות מסירת הודעה כנדרש) אך הגישו את הדוח לשנת 2002 בחישוב מאוחד, להגיש בקשה לתיקון הדוח עבור המחצית הראשונה של שנת 2002 באופן שבו יבוצע חישוב נפרד. יש לציין כי מיום 1.1.2004 החישוב הנפרד לפי סעיף 66(ה) לפקודה יחול על הכנסה שאינה עולה על התקרה שנקבעה (25,008 שח בשנת 2005).
פאהן קנה ושות", מחלקת המיסים
www.gtfk.co.il.
מאמר חינם באדיבות: www.Reader.Co.il
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
3 + 13 =