פנסיה

פנסיה - תקנות חדשות בחוק הגמל
לאחרונה הוכנסו לתוקפם תקנות חדשות לחוק הגמל והחיסכון הפנסיוני. אלו הן חלק מהתקנות החדשות.

לאחרונה חלו שינויים במסגרת חוק הגמל ופקודת מס הכנסה, אשר משנים את כללי חיסכון הפרט לפנסיה וקופות גמל. תוקפם של התקנות החדשות יחל מ1.1.2008. אלו הן חלק מהתקנות החדשות:
אפיקי החיסכון:
1. בוטלו כל אפיקי החיסכון במסגרת קופות גמל לתגמולים(הון). מהיום והלאה כל הקופות נחשבות לצורך משיכת קצבה או היוון לקצבה(קופות התגמולים כוללות גם קופות הוניות).
מעתה יחולקו הקופות לשני חלקים:
קופה שמשלמת לקצבה: קרנות פנסיה וקופות ביטוח לקצבה
קופה שאינה משלמת לקצבה: קופות גמל ופוליסות ביטוח הוניות.
המפקח על הביטוח הוציא אישור גורף לכל קופות הגמל ההוניות הקיימות ושינה את הגדרתן ל"קופה שלא משלמת לקצבה".
כללים למשיכת כספים בגיל הפרישה:
1. מי שחסך כספים בקופה שאינה משלמת לקצבה, יעביר את הכספים בגיל פרישתו, לקופה המשלמת לקצבה.
2. משיכת כספים תתאפשר רק מקופה המשלמת קצבה, או בהיוון קצבה(המרת הקצבה בסכום חד פעמי בהתאם לחוקי קופות הפנסיה). לא יאופשרו הוצאת כספים כהון פטור ממס. לעומת זאת יתאפשרו קבלת פיצויים גם מקופות שלא משלמות קצבה.
3. התנאי המחייב להיוון קצבה, הוא שישארו בקופה סכום המאפשר תשלום קצבה מינימלית חודשית בסכום 3,850 ₪ (מדד מרץ 2003).
4. המיסוי הנגבה מן ההיוון זהה למיסוי החל על קצבה. בקצבה פטורה ההיוון פטור, בקצבה חייבת ההיוון חייב. בנוסף לא ניתן להוון קצבה מוכרת.
5. היוון קצבה בפטור הכולל קבלת כספים הוניים פטורים ממס ניתן לבצע רק מגיל הפרישה החוקי. הפטור להיוון עומד על 35% מקצבה מזכה הנאמדת ב9,000 ₪ לחודש. מי שינצל את הפטור לצורך היוון, לא יהנה מפטור על הקצבה כפי שנהוג כיום.
מיסוי, קופות מרכזיות וביטוח אובדן כושר עבודה
1. הטבות המס שהונהגו לגבי אפיקי החיסכון אוחדו לגבי כולן, והושוו להטבות המוענקות לחוסכים בקרן פנסיה. הזיכוי בתגמולי עובד הם בגובה 35%.
2. הכללים הישנים יחולו על כספים שהופקדו לפני ינואר 2008.
3. קופות מרכזיות לפיצויים תמשכנה להתקיים עד שנת 2010, אך למען עובדים אשר הופקדו עבורם כספים במהלך שנת 2007. עובדים חדשים יצורפו לקופות פיצויים אישיות.
4. ההוצאה המוכרת בגין רכישת ביטוח אובדן עבודה, הוגדל ל3.5% מהשכר. השכר המקסימלי המחושב לצורך ביטוח אובדן כושר עבודה הוא 4 פעמים השכר הממוצע במשק.

מטרתו של משרד האוצר בהכנסת שינויים אלה, היא לאפשר לחוסך להחליט עבור הדרך בה ימשכו כספי החיסכון לפני גיל הפרישה, ולא עם תחילת החיסכון. הפרטים שצויינו הם עיקר השינויים בחקיקה. צפויה בהמשך הבהרה נוספת מצד משרד האוצר שתשפוך אור נוסף על העולם החדש של החיסכון הפנסיוני.

קישור: פנסיה

הכותב רונן סלע הינו מנהל אתר פנסיה הכלל הראשון
דירוג:  

הוסיפו ל Facebook Share on Twitter

טוקבקים

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
11 + 8 =